Media24 Argief/Archive

MEDIA24 ARGIEF

 

Webtuiste-bepalings en -voorwaardes

 

INGEVOLGE BEPALINGE VAN AFDELING 11 VAN  WET 25 OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIES EN TRANSAKSIES (“DIE EKT-WET”) VAN 2002 IS HIERDIE BEPALINGE EN VOORWAARDES BINDEND EN REGSKRAGTIG VIR ALLE PERSONE WAT TOT DIE MEDIA24 ARGIEF-WEBTUISTE OF ENIGE DEEL DAARVAN  TOEGANG VERKRY EN/OF GEBRUIK.

 

‘N AFSKRIF VAN DIE EKT-WET KAN AFGELAAI WORD BY: http://www.polity.org.za/pdf/ElectronicCommunications.pdf

 

INDIEN JY NIE MET HIERDIE BEPALINGS EN VOORWAARDES SAAMSTEM NIE, MOET JY ASSEBLIEF NOU DIE MEDIA24  ARGIEF-WEBWERF VERLAAT AANGESIEN VERDERE GEBRUIK JOU OUTOMATIES AAN HIERDIE BEPALINGS EN VOORWAARDES BIND.

 

 

DEFINISIES EN INTERPRETASIE

 

a)                   “Media24 Argief-webtuiste” beteken die Media24 Argief-webtuiste  by http://152.111.1.45/index.html  en sluit enige deel of element daarvan in;

 

b)                   “Media24” beteken Media24 Bpk, Reg.-nr. 1950/038385/06, van Naspers-sentrum, Heerengracht, Kaapstad, Suid-Afrika;

 

 

c)                   “Gebruiker” beteken enige persoon wat die Media24 Argief-webtuiste besoek, nieteenstaande die feit dat sodanige persoon slegs die hoofblad van die Media24 Argief-webtuiste besoek het;

 

d)                   Verwysings hierin na die enkelvoudige sluit die meervoud in en omgekeerd;

 

e)                   Nieteenstaande die feit dat hiperskakels in hierdie bepalings en voorwaardes na kopieregkennisgewings en wetgewing  as deel van hierdie bepalinge en voorwaardes geag moet word ingevolge Artikel 11 van die EKT-Wet, sal die die feit dat sommige of al hierdie hiperskakels nie in werking mag wees nie, nie ’n rol speel in die bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes nie.

 

1.                   ALGEMEEN

 

Media24 bedryf en onderhou die Media24 Argief bestaande uit ’n webgesteunde databasis van artikels uit die volgende bronne:

 

·         Die Burger: http://www.media24.com/eng/newspapers/dieburger.html;

·         Beeld: http://www.media24.com/eng/newspapers/beeld.html;

·         Volksblad: http://www.media24.com/eng/newspapers/volksblad.html;

·         Rapport: http://www.media24.com/eng/newspapers/rapport.html;

·         City Press: http://www.media24.com/eng/newspapers/citypress.html;

·         Sunday Sun: http://www.media24.com/eng/newspapers/sundaysun.html;

·         Daily Sun: http://www.media24.com/eng/newspapers/dailysun.html; en

·         Landbouweekblad: http://www.media24.com/eng/mags/landbou.html.

 

 

2.                   TOEGELATE GEBRUIK EN LISENSIE

 

2.1                      Media24 lisensieer die Gebruiker om die inhoud van die Media24 Argief-webtuiste te  besigtig, af te laai en uit te druk, mits sodanige inhoud slegs vir persoonlike, opvoedkundige en/of nie-kommersiële doeleindes gebruik word.

 

2.2                      Artikels op die Media24 Argief-webtuiste gestoor is ook onderhewig aan die lisensie en bepalings van die artikel se regte-eienaars, en Gebruikers word aangemoedig om dié lisensies en bepalings by die volgende liggings te besigtig:

 

2.2.1                      Die Burger: http://www.news24.com/Images/Die_Burger/Images/gebruiks_button.gif;

2.2.2                      Beeld: [MOET VERSKAF WORD]

2.2.3                      Volksblad: [MOET VERSKAF WORD]

2.2.4                      Rapport: [MOET VERSKAF WORD]

2.2.5                      City Press: [MOET VERSKAF WORD]

2.2.6                      Sunday Sun: [MOET VERSKAF WORD]

2.2.7                      Daily Sun: [MOET VERSKAF WORD]

2.2.8                      Landbouweekblad: http://www.landbou.com/LandbouWeekblad/Components/Landbou_SpecialComponent/1,,,00.html?Type=Landbou_Disclaimer; en

2.2.9                      News24: http://www.news24.com/News24v2/ContentDisplay/genericFrame/0,,disclaimer,00.html.

 

2.3                      Inhoud van die Media24 Argief-webtuiste sal nie deur Gebruikers vir enige kommersiële en nie-private doeleindes gebruik of benut word sonder vooraf skriftelike toestemming van Media24 nie.

 

2.4                      Gebruikers mag slegs vir wettige doeleindes toegang tot die Media 24 Argief-webtuiste verkry en dit gebruik.

 

2.5                      Die cachering van die Media24 Argief-webtuiste sal slegs toegelaat word indien:

 

2.5.1                      Die doel van die cachering is om die toekomstige transmissie van die inhoud van die Media24-Archief-webwerf meer doeltreffend te maak;

 

2.5.2                      Die gecacheerde inhoud nie enigsins gewysig word nie;

 

2.5.3                      Die gecacheerde inhoud minstens elke 12 (twaalf) uur bygewerk word;

 

2.5.4                      Die gecacheerde inhoud verwyder of bygewerk word wanneer Media24 dit vereis.

 

2.6                      Indien enige Gebruiker inhoud van die Media24-Archief-webtuiste gebruik in stryd met die voorwaardes hierin uiteengesit:

 

2.6.1                      behou Media24 die reg voor om skadevergoeding van die Gebruiker te eis;

 

2.6.2                      behou Media24 die reg voor om ’n strafgeding teen die Gebruiker in te stel, en

 

2.6.3                      sal Media24 geensins aanspreeklik wees vir enige skade, verlies of verpligting wat ontstaan het uit die gebruik van sodanige inhoud deur die Gebruiker of enige derde party wat enige inhoud van die Gebruiker verkry het nie.

 

2.7                      Hiperskakels na die Media24 Argief-webtuiste vanaf enige ander bron sal na die hoofblad van die Media24 Argief-webtuiste gerig word. Media24 sal hoegenaamd nie aanspreeklik wees vir enige skade, verlies of verpligting as gevolg van die gebruik van inhoud wat deur ’n hiperskakel verkry is wat nie na die hoofblad van die Media24 Argief-webtuiste gerig is nie. Persone wat met inhoud buite die tuisblad  van die Media24 Argief-webtuiste wil skakel, doen dit op eie risiko en vrywaar Media24 teen enige verlies, verpligting of skade wat mag ontstaan uit die gebruik van inhoud van die Media24 Argief-webtuiste, indien toegang tot sodanige inhoud verkry is is deur ’n hiperskakel wat nie na die hoofblad van die Media24 Argief-webtuiste gerig  is nie.

 

Media24 se nie-aanspreeklikheid vir diepskakeling is gegrond op die feit dat diepskakels hierdie bepalinge en voorwaardes omseil.

 

2.8                      Gebruikers mag klein en redelike hoeveelhede inhoud van die beskikbare Media24 Argief-webtuiste  aanhaal slegs indien sodanige aanhaling in aanhalingstekens geplaas en erken word.

 

2.9                      Geen persoon mag die Media24 Argief-webtuiste enigsins omraam sonder die vooraf skriftelike toestemming van Media24 nie.

 

2.10                   Behalwe bona fide soekenjinoperateurs en Gebruikers aan wie die soekfasiliteit op die Media24 Argief-webtuiste verskaf is, mag geen persoon enige tegnologie of toepassings gebruik of probeer gebruik (insluitende webkruipers of webspinnekoppe) om inhoud van die Media24 Argief-webtuiste vir enige doel te soek of inhoud van die Media24 Argief-webtuiste te kopieer, sonder die vooraf skriftelike toestemming van Media24 nie.

 

2.11                   Alle lisensies en/of toestemmings ingevolge hierdie klousule 2 toegestaan, word  op ’n nie-eksklusiewe en nie-oordraagbare basis voorsien en mag te eniger tyd deur Media24 beëindig of gekanselleer word sonder dat redes daarvoor verskaf word.

 

3.         INTELLEkTUELE EIENDDOMSREGTE EN DOMEINNAAMGEBRUIK

 

3.1          Alle intellektuele eiendom op die Media24 Argief-webtuiste, insluitende maar nie beperk tot, inhoud, handelsmerke, domeinname, patente, ontwerpelemente, progammatuur, databasisse, teks, grafika, ikone en hiperskakels, is die eiendom van of gelisensieer aan Media24 Argief en word as sodanig deur  binnelandse en internasionale wetgewing en verdrae teen oortreding beskerm. Onderhewig aan die regte in klousule 2 aan die Gebruiker gelisensieer, word alle ander regte op intellektuele eiendom op die Media24 Argief-webwerf uitdruklik voorbehou.

 

3.2            “Media24”, Die Burger, Beeld, Volksblad, Rapport, City Press, Sunday Sun, Daily Sun en Landbouweekblad is geregistreerde handelsmerke en Gebrukers kom ooreen om nie hierdie handelsmerke te gebruik as elemente van ’n domeinnaam of  subdomeinnaam nie, nieteenstaande die feit dat sodanige domeinnaamgebruik  of -registrasie toegelaat mag word ingevolge handelsmerk- of grondwetlike reg. Op versoek om dit te doen, sal ’n Gebruiker gebruik van sodanige domeinnaam onmiddellik staak en dit op Gebruiker se koste na Media24 oorplaas.

 

4.                   PROGRAMMATUUR EN TOERUSTING

 

Dit is die verantwoordelikheid van die Gebruiker om op eie onkoste die rekenaapparatuur, -programmatuur, -lyne en -toegangrekeninge te bekom en te onderhou om tot die internet en die Media24 Argief-webtuiste toegang te verkry en inhoud van hierdie webtuiste af te laai.

 

5.                   OPENBAARMAKING  DEUR ARTIKEL 43 VAN DIE EKT-WET VEREIS

 

Toegang tot die dienste, inhoud, programmatuur en inhoudafladings van die beskikbare Media24 argief-webtuiste word ingevolge die EKT-Wet as “elektroniese transaksies” geklassifiseer  en dus beskik Gebruikers oor die regte in Hoofstuk 7 van die EKT-Wet uiteengesit en het Media24 die verpligting om die volgende inigting openbaar te maak:

 

5.1                      Die volle naam en regstatus van die webtuiste-eienaar: Media24, Reg.-nr. 1950/038385/06, van  Naspers-sentrum, Heerengracht, Kaapstad, Suid-Afrika

 

5.2                      Straatadres: Naspers-sentrum, Heerengracht 40, Kaapstad 8000, Suid-Afrika

 

5.3                      Posadres: Posbus 2271, Kaapstad 8000, Suid-Afrika

 

5.4                      Fisieke adres vir ontvangs van geregtelike betekening: Naspers-sentrum, Heerengracht 40, Kaapstad 8000, Suid-Afrika

 

5.5                      Hoofsake: sien: http://www.media24.com/eng/eng_index.html

 

5.6                      Die webtuiste-adres van die Media24 Argief-webtuiste is: http://152.111.1.45/index.html

 

5.7                      Die amptelike posadres van die Media24 Argief-webtuiste is: argief@media24.com

 

5.8                      Die Handleiding uitgegee ingevolge Artikel 51 van die Wet op Promosie van Toegang tot Inligting 2 van 2000 van die eienaar van die Media24 Argief-webwerf kan afgelaai word by: http://www.naspers.com/docs/Manual_new_PAIA.doc

 

5.9                      Bestuur: http://www.media24.com/eng/corporate/corporate_index.html

 

5.10                   Die koste verbonde aan die toegang tot en gebruik van die Media24 Argief-webtuiste is die volgende: vrye toegang

 

5.11                   Alternatiewe dispuutresolusie: Onderhewig aan dringende en/of interimverligting betreffende:

 

5.11.1                  toegang tot die Media24 Argief-webtuiste

5.11.2                  die onvermoë om tot die Media24 Argief-webtuiste toegang te verkry

5.11.3                  die dienste en inhoud van die Media24 Argief-webtuiste beskikbaar; of

5.11.4                  hierdie bepalinge en voorwaardes

 

sal vir arbitrasie verwys word ingevolge die bespoedigde reëls van die Arbitrasie-Stigting van Suid-Afrika en sodanige arbitrasieverrigtinge sal in Engels in Bellville plaasvind. Die arbitrasiebeslissing sal finaal wees en die onsuksesvolle party sal die koste van die suksesvolle party betaal, op ’n skaal as tussen prokureur en eie kliënt. Die bespoedigde reëls van die Arbitrasie-Stigting van Suid-Afrika kan afgelaai  word by die volgende webtuiste: http://www.media24.com/eng/corporate/corporate_index.html

 

5.12                   Afkoeltydperk: Ingevolge Artikel 42(1)(d) van die EKT-Wet is die afkoelvoorwaardes van die EKT-Wet nie op hierdie webwerf van toepassing nie

 

5.13                   Gebruikers mag klagtes betreffende die Media24 Argief-webtuiste aanhangig maak by Media24 by argief@media24.com.

 

 

6.                   VERANDERINGE EN WYSIGINGS

 

Media24 behou uitdruklik die reg voor, volgens sy enigste en onbeperkte diskresie, om te eniger tyd sonder vooraf kennis enige van die volgende te doen:

 

6.1                      hierdie bepalings en voorwaardes te verander

6.2                      die inhoud en/of dienste van die Media24 Argief-webtuiste te verander

6.3                      enige aspek van die Media24 Argief-webtuiste te verander, en/of

6.4                      die programmatuur en apparatuur nodig vir toegang en gebruik van die Media24 Argief-webtuiste te verander.

 

7.                   PRIVAATHEID

 

7.1                      Media24 sal alle redelike stappe doen om die persoonlike inligting van Gebruikers te beskerm en vir die doel van hierdie klousule sal “persoonlike inligting” omskryf word soos uiteengesit in die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting 2 van 2000 (BTIW). Die BITW kan afgelaai word by: http://www.polity.org.za/html/govdocs/legislation/2000/act2.pdf

 

7.2                      Media24 mag die volgende persoonlike inligting van Gebruikers elektronies versamel, stoor en gebruik:

 

7.2.1                      naam en van

7.2.2                      kontaknommers

7.2.3                      niepersoonlike soekgewoontes  en klikpatrone

7.2.4                      e-posadres; en

7.2.5                      IP-adres

 

7.3                      Media24 versamel, stoor en gebruik bogenoemde inligting vir die volgende doeleindes:

 

7.3.1                      Kommunikeer inligting op versoek aan die Gebruiker

7.3.2                      Verskaf aan die Gebruiker toegang tot beperkte bladsye op hierdie webwerf; en

7.3.3                      Stel niepersoonlike statistiese inligting saam oor soekgewoontes, klikpatrone en toegang tot die Media24 Argief-webtuiste

                                                  

7.4                      Inligting hierbo uiteengesit word óf elektronies versamel deur gebruik van koekies óf word vrywilliglik deur die Gebruiker verskaf. Gebruikers kan koekiegebruik onafhanklik deur hul soekstellings bepaal

 

7.5                      Media24 mag enige inligting van Gebruikers versamel, onderhou, stoor, saamstel, deel,  openbaar en verkoop, onderhewig aan die volgende voorwaardes:

 

7.5.1                      Media24 sal nie persoonlike inligting van Gebruikers openbaar tensy die Gebruiker daartoe instem nie

7.5.2                      Media24 sal inligting sonder die Gebruiker se toestemming slegs volgens die regsvorme openbaar en

7.5.3                      Media24 mag enige inligting wat nie op enige spesifieke individu betrekking het nie, saamstel, gebruik en deel

 

7.6                      Media24 besit en behou alle regte op niepersoonlike statistiese inligting deur Media24 versamel en saamgestel.

 

 

 

8.                  HIPERSKAKELS NA DERDEPARTY-WEBTUISTES

 

8.1                      Media24 mag hiperskakels verskaf na webtuistes nie deur Media24 Argief beheer nie (teikentuistes) en sodanige skakels impliseer nie enige endossement van, ooreenkoms oor of steun vir die inhoud van sodanige teikentuistes nie.

 

8.2            Media24 beheer nie redaksioneel die inhoud van sodanige teikentuistes nie en sal   hoegenaamd nie aanspreeklik wees vir toegang tot, onvermoë tot toegang of inhoud beskikbaar op of deur sodanige teikentuistes nie.

 

9.                   SEKURITEIT

 

9.1                      Media24 sal alle redelike stappe doen vir die versekering teen ongematigtigde toegang en/of onthulling van die inhoud van die Media24 Argief-webtuiste en die inligting verskaf deur en van Gebruikers versamel. Media24 lewer egter geen waarborge of verteenwoordigings dat inhoud 100% veilig en verseker sal wees nie.

 

9.2                      Media24 staan onder geen geregtelike verpligting om enige inhoud of kommunikasies van en aan die Media24 Argief-webtuiste te enkripteer nie en staan ook onder geen geregtelike verpligting om digitale bekragtiging van enige bladsy op die Media24 Argief-webtuiste te verskaf nie.

 

9.3                      Gebruikers mag nie enige skadelike kode, soos rekenaarvirusse, aan die Media24 Argief-webtuiste of die bediener en rekenaarnetwerk wat die Media24 Argief-webtuiste steun, oordra of laat oordra nie, hetsy doelbewus of deur nalatigheid.

 

9.4                      Nieteenstaande geregtelike vervolging sal enige persoon wat enige skadelike kode aan die Media24 Argief-webtuiste oordra, hetsy doelbewus of deur nalatigheid, Media24 sonder beperking vrywaar en Media24 skadeloos hou teen enige en alle aanspreeklikheid, skade en verliese wat Media24 en sy vennote / filiale mag ly as gevolg van sodanige skadelike kode.

 

9.5                      Gebruikers mag geen toestel ontwikkel, versprei of gebruik om die sekuriteitsmaatreëls van die Produk te verbreek of te oorkom nie en Media24 behou hom die reg voor om skadevergoeding te eis van enige en alle persone betrokke by ’n gebrek aan of skending van sekerheid.

 

9.6                      Enige Gebruiker wat enige van die oortredings pleeg soos in Artikels 85 tot 88 van die EKT-Wet uiteengesit, sal, nieteenstaande geregtelike vervolging, aanspreeklik wees vir alle voortspruitende aanspreeklikheid, verlies of skade gely deur Media24 en sy vennote / filiale.

 

10.               AFWYSING EN INKORTING VAN AANSPREEKLIKHEID

 

10.1                   Onderhewig aan die voorwaardes van Artikels 43(5) en 43(6) van die EKT-Wet, indien van toepassing, en in soverre deur die reg toegelaat, sal Media24 (insluitende sy eienaars, werknemers, diensverskaffers, vennote, filiale en agente) nie aanspreeklik wees nie vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van enige aard veroorsaak deur wie ook al en voortspruitend uit:

 

10.1.1                  toegang tot die Media24 Argief-webtuiste

10.1.2                  toegang tot webtuistes gekoppel aan die Media24 Argief-webtuiste

10.1.3                  onvermoë om tot die Media24 Argief-webtuiste toegang te verkry

10.1.4                  onvermoë om tot webtuistes gekoppel aan die Media24 Argief-webtuiste toegang te verkry

10.1.5                  inhoud beskikbaar op die Media24 Argief-webtuiste

10.1.6                  dienste beskikbaar op die Media24 Argief-webtuiste

10.1.7                  afladings en gebruik van inhoud van die Media24 Argief-webtuiste

10.1.8                  enige ander rede nie regstreeks verwant aan Media24 se nalatigheid nie.

 

10.2                   Die Media24 Argief-webtuiste word op ’n "voetstoots"-basis voorsien en is nie saamgestel om in die Gebruiker se individuele behoeftes te voorsien nie. Dit is die Gebruiker se verantwoordelikheid om hom- of haarself, voordat hierdie ooreenkoms met Media24 aangegaan word, tevrede te stel dat die inhoud  van en wat deur die Media24 Argief-webtuiste beskikbaar gestel word, aan die Gebruiker se behoeftes voldoen en versoenbaar is met die Gebruiker se rekenaarapparatuur en /of -programmatuur.

 

10.3                   Inligting, idees en menings op die Media24 Argief-webtuiste moenie as professionle advies of die amptelike mening van Media24 beskou word nie, en Gebruikers word aangemoedig om professionele advies in te win voor enige optrede betreffende die inligting, idees of menings op die Media24 Argief-webtuiste.

 

10.4                   Media24 lewer geen waarborge of verteenwoordiging dat inhoud en dienste van die Media24 Argief-webtuiste beskikbaar, in alle gevalle waar, korrek of sonder foute sal wees nie. Media24 sal alle redelike stappe doen om die gehalte en akkuraatheid van inhoud beskibaar van die Media24 Argief-webwerf te verseker.

 

10.5                   Media24 lewer geen waarborge of verteenwoordiging dat die Media24 Argief-webtuiste te alle tye beskikbaar sal wees nie. Gebruikers erken dat die Media24 Argief-webtuiste nie beskikbaar mag wees nie weens bywerkings of ander oorsake buite die redelike beheer van Media24, insluitende, maar nie beperk tot, virusinfeksie, ongemagtigde toegang (kraking), kragonderbreking of ander natuurramp.

 

11.               VERWYDERING EN KORRIGERING VAN INHOUD

 

Gebruikers word aangemoedig om onware, onakkurate, lasterlike, onwettige, skendende en/of skadelike inhoud op die  Media24 Argief-webtuiste aan Media24 te rapporteer en Media24 onderneem om sodanige inhoud of deel daarvan te korrigeer en/of te verwyder indien die persoon wat sodanige inhoud rapporteer, redelike gronde verskaf om die beweerde aard van die inhoud te bewys.

 

12.               ONDERSKEPPING VAN KOMMUNIKASIE

 

12.1                   Onderhewig aan die voorwaardes van die Wet op Onderskepping van Kommunikasie (WOK) 70 van 2002 stem die Gebruiker in tot Media24 se reg om alle kommunikasie wat deur die Gebruiker aan die Media24 Argief-webtuiste, sy personeel en werknemers gestuur of gepos word, te onderskep, blokkeer, filtreer, lees, uit te wis, te openbaar en te gebruik.

12.2                   Die Gebruiker stem in en erken dat die toestemming deur die Gebruiker in klousule 12.1 verskaf, voldoen aan die “skriftelike” vereiste soos in die EKT-Wet en die WOK uiteengesit.

 

13.               ALGEHELE OOREENKOMS EN DEELBAARHEID

 

13.1                   Onderhewig aan die voorwaardes van die Inhoudsgebruikslisensie beslaan hierdie bepalings en voorwaardes die hele ooreenkoms tussen Media24 en die Gebruiker en neem voorkeur bo alle afwysings en/of geregtelike kennisgewings geheg aan enige kommunikasie en/of posstukke deur Media24 van die Gebruiker ontvang.

 

13.2                   Enige versuim deur Media24 om enige reg of voorwaarde uit te oefen, sal geensins ’n kwytskelding van sodanige reg of voorwaarde konstitueer nie.

 

13.3                   Indien enige bepaling of voorwaarde hierin om enige rede as onbekragtigbaar of ongeldig geag word, sal sodanige bepaling(s) of voorwaarde(s) van die oorblywende bepalings en voorwaardes verwyderbaar wees. Die oorblywende bepalings en voorwaardes sal bekragtigbaar en toepasbaar bly.

 

14.               OOREENKOMS  INGEVOLGE ARTIKEL 21 VAN DIE EKT-WET

 

Die Gebruiker en Media24 kom ooreen dat:

 

14.1                   die Gebruiker tot hierdie bepalings en voorwaardes gebind sal wees en dat sodanige ooreenkoms in Kaapstad (Suid-Afrika) gesluit word wanneer die Gebruiker die Media24 Argief-webtuiste die eerste keer besoek of onmiddellik nadat die Gebruiker toestemming verleen het soos in die Inhoudsgebruiksooreenkoms aangedui;

 

14.2                   databoodskappe (soos in die EKT-Wet omskryf) deur die Gebruiker aan Media24 geadresseer slegs as ontvang geag sal word wanneer en indien daarop geantwoord is;

 

14.3                   databoodskappe (soos in die EKT-Wet omskryf) deur Media24 aan die Gebruiker gerig as deur die Gebruiker ontvang geag sal word, soos uiteengesit in seksie 23(b) van die EKT-Wet;

 

14.4                   databoodskappe (soos in die EKT-Wet omskryf) aan Media24 deur die Gebruiker gerig geag sal word as deur die Gebruiker geskep en van binne die geografiese grense van Suid-Afrika gestuur;

 

14.5                   elektroniese handtekeninge, enkripsie en/of bekragtiging nie vir geldige elektroniese kommunikasie tussen die Gebruiker en Media 24 nodig is nie; en

 

14.6                   die Gebruiker stem in en waarborg dat databoodskappe wat aan Media24 gestuur word vanaf ’n rekenaar, IP-adress of mobiele toestel wat gewoonlik deur die Gebruiker gebruik of besit word, deur die Gebruiker persoonlik gestuur  en/of gemagtig is.

 

15.               TOEPASLIKE EN  REGERENDE REG

 

Die Media24 Argief-webtuiste word vanuit die Republiek van Suid-Afrika aangebied, beheer en bedryf en dus beheer die Suid-Afrikaanse reg deur die Suid-Afrikaanse howe toegepas die gebruik, of onvermoë om te gebruik,  van die Media24 Argief-webtuiste, sy inhoud, dienste en hierdie bepalings en voorwaardes.

 

16.               REGSKOSTE

 

Media24 sal nie aanspreeklik wees vir koste deur Gebruikers aangegaan om professionele advies betreffende hierdie bepalinge en voorwaardes in te win nie.

 

© 2003. ALLE REGTE NIE UITDRUKLIK TOEGESTAAN NIE STRENG VOORBEHOU.

Hierdie bepalings en voorwaardes word aan  Media24 gelisensieer deur Buys Inc. Prokureurs, Kaapstad, Suid-Afrika

(www.buys.co.za)