ASPseek-soekfunksies

Gewone Navrae

Soek vir dokumente wat 'n sekere woord bevat.

Om byvoorbeeld te soek vir dokumente waarin die woord Kaapstad voorkom, tik:

Woordelyste

Soek vir dokumente wat elkeen van die woorde in 'n gegewe lys bevat, dit wil sê 'n logiese EN-soektog. 'n Spasiekarakter of 'n ampersand met spasiekarakters aan weerskante moet gebruik word om die woorde van mekaar te skei.

Om byvoorbeeld te soek vir dokumente waarin die woord Kaapstad sowel as die woord Johannesburg voorkom, tik:

of:

Woordpatrone

Soek vir woorde wat deur woordpatrone aangegee word. Daar is twee patroonkarakters: 'n Vraagteken staan vir enige enkelkarakter, en 'n asterisk staan vir enige reeks karakters. Daar moet ten minste 3 gewone karakters aan die begin van 'n patroon wees.

Soek vir dokumente wat sekere woordpatrone bevat. 'n Asterisk staan vir enige reeks karakters. Daar moet ten minste 3 alfanumeriese karakters -- letters en syfers -- aan die begin van 'n woordpatroon wees.

Om byvoorbeeld te soek vir dokumente waarin woorde wat met Kaap begin, voorkom, tik:

Frases

Soek vir dokumente wat 'n presiese frase -- 'n lys van woorde wat in die gegewe volgorde voorkom -- bevat. Dubbelaanhalingstekens moet vóór die eerste en ná die laaste woord van die frase geplaas word. Woordpatrone mag in frases gebruik word. Leestekens en stopwoorde word geïgnoreer.

Om byvoorbeeld te soek vir dokumente waarin die frase Kaapse plantegroei voorkom, tik:

Uitsluitings

Beperk 'n soektog tot dokumente wat nie die gegewe woorde of uitdrukkings bevat nie. Uitsluitings word aangedui met 'n minusteken: Daar moet 'n spasie voor die minusteken wees, maar geen spasie daarna nie. 'n Soektog mag nie slegs uit uitsluitings bestaan nie. 'n Uitsluiting mag nie die eerste term in 'n uitdrukking wees nie. Woordpatrone mag ook uitgesluit word.

Om byvoorbeeld te soek vir dokumente waarin die woord Kaapstad voorkom, maar nie die woord Johannesburg nie, tik:

Logiese OF

Soek vir dokumente wat ten minste een van die woorde of uitdrukkings bevat. 'n Vertikale lyn (Engels: "pipe character") met spasies aan weerskante word gebruik om die woorde of uitdrukkings van mekaar te skei.

Om byvoorbeeld te soek vir dokumente wat die woord Kaap of die woord Kaapse (of albei) bevat, tik:

Komplekse Uitdrukkings

Soek vir dokumente wat die gegewe komplekse uitdrukkings bevat. Die Boolese operators & (EN), | (OF) en - (NIE) mag gebruik word. Subuitdrukkings word deur hakies afgebaken en mag 'n woord, frase of woordpatroon wees. Slegs | (OF-operators) en hakies mag in subuitdrukkings gebruik word.

Om byvoorbeeld te soek vir dokumente wat die woord regering sowel as een of albei van die frase Nelson Mandela en die woord Mbeki bevat, tik:

Om byvoorbeeld te soek vir dokumente wat die frase Kaapse inwoner of die frase Johannesburgse inwoner (of albei) bevat, tik: